جهانگردی خزر شهر


1 تغییر اتاق

انتخاب اتاق برای گروه #1 (1 بزرگسال)

13 % تخفیف

ویلای چهار تخته


ظرفیت :
بزرگسال 1
# 12 تیر (میانگین) قیمت برای 1 شب
قیمت هتل 5,123,000 ریال 5,123,000 ریال 5,123,000 ریال
قیمت برای شما 4,500,000 ریال 4,500,000 ریال 4,500,000 ریال
13 % تخفیف

ویلای شش تخته


ظرفیت :
بزرگسال 1
# 12 تیر (میانگین) قیمت برای 1 شب
قیمت هتل 5,865,000 ریال 5,865,000 ریال 5,865,000 ریال
قیمت برای شما 5,120,000 ریال 5,120,000 ریال 5,120,000 ریال
13 % تخفیف

ویلای شش تخته ویژه


ظرفیت :
بزرگسال 1
# 12 تیر (میانگین) قیمت برای 1 شب
قیمت هتل 5,865,000 ریال 5,865,000 ریال 5,865,000 ریال
قیمت برای شما 5,120,000 ریال 5,120,000 ریال 5,120,000 ریال
13 % تخفیف

ویلای شش تخته سوپر ویژه


ظرفیت :
بزرگسال 1
# 12 تیر (میانگین) قیمت برای 1 شب
قیمت هتل 5,865,000 ریال 5,865,000 ریال 5,865,000 ریال
قیمت برای شما 5,120,000 ریال 5,120,000 ریال 5,120,000 ریال