جهانگردی خزر شهر


1 تغییر اتاق

انتخاب اتاق برای گروه #1 (1 بزرگسال)

10 % تخفیف

ویلای چهار تخته


ظرفیت :
بزرگسال 1
# 13 آذر (میانگین) قیمت برای 1 شب
قیمت هتل 3,053,000 ریال 3,053,000 ریال 3,053,000 ریال
قیمت برای شما 2,760,000 ریال 2,760,000 ریال 2,760,000 ریال
11 % تخفیف

ویلای شش تخته


ظرفیت :
بزرگسال 1
# 13 آذر (میانگین) قیمت برای 1 شب
قیمت هتل 3,663,000 ریال 3,663,000 ریال 3,663,000 ریال
قیمت برای شما 3,270,000 ریال 3,270,000 ریال 3,270,000 ریال
11 % تخفیف

ویلای شش تخته ویژه


ظرفیت :
بزرگسال 1
# 13 آذر (میانگین) قیمت برای 1 شب
قیمت هتل 3,663,000 ریال 3,663,000 ریال 3,663,000 ریال
قیمت برای شما 3,270,000 ریال 3,270,000 ریال 3,270,000 ریال
11 % تخفیف

ویلای شش تخته سوپر ویژه


ظرفیت :
بزرگسال 1
# 13 آذر (میانگین) قیمت برای 1 شب
قیمت هتل 3,663,000 ریال 3,663,000 ریال 3,663,000 ریال
قیمت برای شما 3,270,000 ریال 3,270,000 ریال 3,270,000 ریال